WYNIKI

Podajemy wyniki konkursu #WyskoczZaMorze !

1. _kahael – użytkownik Instagram
2. natura_olina – użytkownik Instagram
3. mroczanka – użytkownik Instagram
4. zasztowtmroczek – użytkownik Instagram
5. sabinabarszcz – użytkownik Instagram
6. nataliahubacz – użytkownik Instagram
7. gruszkaikalarepa – użytkownik Instagram
8. Michał M. – użytkownik Facebook
9. sariarany – użytkownik Instagram
10. Wojciech J. – użytkownik Facebook

Gratulujemy wygranej! Prosimy o nawiązanie kontaktu w celu podania adresu do wysyłki nagród!
Adres do kontaktu: marketing@unityline.pl

NAGRODY

Poznaj smak Skandynawskich wakacji. Wygraj rejs dla dwóch osób promem.

Miejsce 1:

Podobny obraz

Rejs promem (rejs okrężny, podróż z autem, z kabiną DE-LUX i posiłkami: śniadanie, obiad i kolacja)

Miejsce 2:

Rejs promem (rejs okrężny, podróż z autem, z kabiną)

Miejsce 3:

Rejs promem (rejs okrężny, podróż z autem)

Miejsca 4-10:

Wakacyjne Gadżety firmowe!

REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU

„#WyskoczZaMorze”

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu na zasadach określonych w treści niniejszego regulaminu, pod nazwą „#WyskoczZaMorze” (zwanego dalej “Konkursem”) jest UNITY LINE LIMITED z siedzibą w Limassol, adres: 17, Gr. Xenopoulou Street, 3106 Limassol, Republika Cypryjska (adres do korespondencji: Office 201, Yiota Court, 134 Makariou III Av., 3021 Limassol, Cyprus), zarejestrowana tymczasowo w Rejestrze Spółek (Register of Companies) prowadzonym przez Departament Rejestracji Spółek i Kuratora Masy Upadłościowej w Ministerstwie Energii, Handlu, Przemysłu i Turystyki (Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism, Department of Registrar of Companies and Official Receiver) Republiki Cypryjskiej, numer tymczasowego certyfikatu: HE 378086, VAT: CY10378086G; działająca w Polsce przez swój oddział: UNITY LINE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Szczecinie, adres: Plac Rodła nr 8, 70-419 Szczecin, NIP: 3020001748, REGON: 321457024, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000487684, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie (zwana dalej „Organizatorem”)
 2. Fundatorem nagród o których mowa w § 4 niniejszego Regulaminu jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, sponsorowany lub współorganizowany przez Facebook lub Instagram.
 4. Konkurs jest prowadzony wyłącznie: na stronie facebook.com/pl.unityline/ (zwanej dalej “Fanpage”) oraz na stronie instagram.com/unity_line.pl, (zwanej dalej “Instagram”) w dniach 15.06.2018 – 15.09.2018.
 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin oraz bez zastrzeżeń zaakceptowała oświadczenia zawarte w ust.2 niniejszego paragrafu.
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  1. jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  3. akceptuje warunki Regulaminu;
  4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz regulaminów portali społecznościowych: Facebook oraz Instagram;
  5. jest prawidłowo zarejestrowanym użytkownikiem jednego z portali społecznościowych: Facebook lub Instagram;
  6. selfie lub zdjęcie zgłoszone przez Uczestnika do udziału w Konkursie jest wyłącznie oryginalnym utworem Uczestnika, nie narusza praw osób trzecich, a nadto Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa autorskie do tego utworu, bez żadnych ograniczeń w korzystaniu lub dysponowaniu.
 3. W wypadku wątpliwości, Organizator przyjmuje, że dokonując zgłoszenia postu do Konkursu, Uczestnik składa równocześnie w sposób wyraźny oświadczenia, o których mowa w ust.2 niniejszego paragrafu oraz akceptuje bez zastrzeżeń treść niniejszego Regulaminu.
 • 3 OŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
 1. W konkursie nie mogą uczestniczyć́ pracownicy Organizatora lub osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z Organizatorem lub spełniające jakiekolwiek świadczenia na rzecz przedsiębiorstwa Organizatora, bez względu na stosunek cywilnoprawny z którego wynika świadczenie tych osób.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo według własnego uznania: do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników lub blokowania możliwości uczestniczenia w Konkursie osobom, które naruszają̨ postanowienia niniejszego Regulaminu. Każda decyzja Organizatora w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym jest ostateczna i nie przysługuje od niej żadne odwołanie.
 3. W wypadku przyznania uczestnikowi nagrody na warunkach niniejszego Regulaminu, Organizator zobowiązuje się przesłać nagrodę na adres wskazany przez każdego Uczestnika któremu zostanie przyznana Nagroda i ponieść koszt tej przesyłki.
 • 4 NAGRODY
 1. Nagrodą główną za 1 miejsce w Konkursie jest 1 voucher na rejs promem w obie strony, dla 2 osób. Voucher o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zawiera:

– przejazd promem (Polonia i/lub Skania)oraz przewóz auta osobowego w

obie strony

– dwa noclegi dla 2 osób w kabinie De Lux

– śniadanie dla 2 osób w przypadku przejazdu promami nocnymi

– obiad i kolacja dla 2 osób w wypadku przejazdu rejsami dziennymi

-opłaty paliwowe/ekologiczne

Oferta na przejazdy z wykorzystaniem vouchera o którym mowa powyżej jest  ważna do 30.11.2018 r. z wyłączeniem rejsów specjalnych.

 1. Nagrodą za 2 miejsce w Konkursie jest 1 voucher na rejs promem w obie strony, dla 2 osób.

Voucher o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zawiera:

– przejazd promem (Polonia i/lub Skania)oraz przewóz auta osobowego w

obie strony

– dwa noclegi dla 2 osób w kabinie standardowej

-opłaty paliwowe/ekologiczne

Oferta na przejazdy z wykorzystaniem vouchera o którym mowa powyżej jest  ważna do 30.11.2018 r. z wyłączeniem rejsów specjalnych.

 1. Nagrodą za 3 miejsce w Konkursie jest 1 voucher na rejs promem w obie strony, dla 2 osób.

Voucher o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zawiera:

– przejazd promem (Polonia i/lub Skania)oraz przewóz auta osobowego w

obie strony

-opłaty paliwowe/ekologiczne

Oferta na przejazdy z wykorzystaniem vouchera o którym mowa powyżej jest   ważna do 30.11.2018 r. z wyłączeniem rejsów specjalnych.

 1. Nagrodami dodatkowymi za miejsca 4-10 w Konkursie są wybrane według uznania Organizatora atrakcyjne zestawy upominków lub gadżetów reklamowych.
 2. Uczestnikom nie przysługuje prawo do żądania wymiany przyznanych przez Organizatora nagród na ich równowartość lub inny ekwiwalent, ani jakiekolwiek inne świadczenie, poza przyznanym przez Organizatora.
 3. Uczestnik może zrzec się przyznanej mu przez organizatora nagrody, lecz w związku z takim zdarzeniem w żadnym wypadku Uczestnikowi nie przysługuje ekwiwalent pieniężny, ani jakiekolwiek inne świadczenie, poza przyznanym przez Organizatora. 
 • 5 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
 1. Zadaniem ocenianym przez Organizatora jest wykonanie przez Uczestnika selfie lub zdjęcia podczas wakacyjnego wypoczynku. Selfie lub zdjęcie zgłoszone do Konkursu musi nawiązywać do tematyki morskiej, rejsów do Szwecji na promach Organizatora lub tematyki związanej ze Skandynawią.
 2. Selfie lub zdjęcie powinno zostać opublikowane na publicznym profilu Uczestnika na Facebooku lub Instagramie oraz oznaczone hasztagiem: #WyskoczZaMorze. Pod warunkiem nieważności post konkursowy musi być udostępniony jako post publiczny. Zgłoszenia postów prywatnych nie będą brane pod uwagę.
 3. Uczestnik może zgłosić do Konkursu nieograniczoną ilość postów.
 4. Wyboru zwycięskich selfie lub zdjęć dokona według swego uznania Organizator. Każda decyzja Organizatora w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym jest ostateczna i nie przysługuje od niej żadne odwołanie.
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 21 września 2018 roku, poprzez opublikowanie ich na Fanpage’u facebookowym organizatora oraz profilu Organizatora na Instagramie instagram.com/unity_line.pl, a nadto na stronie www.konkurs.unityline.pl.
 6. W celu odebrania nagrody Uczestnik zobowiązany jest do doręczenia Organizatorowi na adres: marketing@unityline.pl wiadomości zawierającej: imię i nazwiska, adres pocztowy na który ma zostać doręczona nagroda oraz numeru telefonu kontaktowego, a także inne informacje wymagane przez Organizatora.
 7. Prawo Uczestnika do odebrania nagrody nie może zostać przeniesione na osobę trzecią.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w każdym z następujących wypadków:
  1. nie wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych lub innych danych wskazanych w treści niniejszego Regulaminu lub cofnięcia albo ograniczenia wcześniej wyrażonej zgody;
  2. stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu;
  3. zgłoszenia się Uczestnika po odbiór nagrody w sposób wskazany w ust.5 niniejszego paragrafu po dacie 15 października 2018 roku.
 • 6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. .
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu (dalej: „Dane”) jest Unity Line Limited Sp. z o.o  Oddział w Polsce, Pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin tel. 91/3595695 (dalej: „Administrator”). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych marketing@unityline.pl
  2. Administrator przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, tj. w celu przyjęcia zgłoszenia do Konkursu, ustalenia wyników Konkursu, wydania (wysłania) nagród, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia reklamacji.
  3. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane Uczestników: imię, nazwisko, nick. W przypadku laureatów Konkursu przetwarzane są również dane w postaci nr telefonu i adresu zamieszkania.
 2. Dane Uczestników Konkursu, którzy nie zostali laureatami Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania we samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.
 3. Dane laureatów Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z punktem poprzedzającym – z wyłączeniem Danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (przepisy podatkowe, ew. roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi, a także przyznania lub realizacji nagrody zgodnie z Regulaminem).
 4. Dane Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punków poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.
 5. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika.
 7. Na potrzeby realizacji Konkursu Dane będą udostępniane następujących kategoriom podmiotów (dział merketingu – w celu wysyłki nagród i kontaktu ze zwycięzcami).
 8. Podstawą przetwarzania Danych wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest – art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) tj. spełnienie obowiązków prawnych związanych z organizacją Konkursu. W zakresie, w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania Danych jest także art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 9. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do:
 • uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.
 • żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 • przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 1. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: marketing@unityline.pl
 • 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany według własnego uznania postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną opublikowane stronie Fanpage oraz na stronie unityline.pl.
 2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do przenoszenia na inne osoby jakichkolwiek wierzytelności, uprawnień lub zobowiązań wynikających z udziału w Konkursie lub niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji lub postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator lub Dyrektor Generalny Oddziału UNITY LINE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Szczecinie, adres: Plac Rodła nr 8, 70-419 Szczecin, NIP: 3020001748, REGON: 32145702400000, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000487684, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie. Każda decyzja Organizatora lub odpowiedniej osoby w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym jest ostateczna i nie przysługuje od niej żadne odwołanie.
 4. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@unityline.pl, najpóźniej do dnia 30 września 2018 roku. Reklamacje złożone po zakreślonym w zdaniu poprzedzającym terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Rozpatrzenia reklamacji o których mowa w ust.2 dokonuje Organizator według swego uznania. Każda decyzja Organizatora w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym jest ostateczna i nie przysługuje od niej żadne odwołanie.
 6. Organizator uprawniony jest do odwołania lub wcześniejszego zakończenia Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny. Decyzja Organizatora dotycząca kwestii wskazanych w zdaniu poprzedzającym wejdzie w życie z chwilą jej umieszczenia na Fanpage oraz na stronie unityline.pl. W wypadku zdarzenia, którym mowa w zdaniu poprzedzającym Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności odszkodowanie.
 7. Jedyną wiążącą Organizatora wersją Regulaminu jest aktualna w dacie jej zastosowania wersja Regulaminu zamieszczona na Fanpage oraz na stronie unityline.pl.

 

 

 

KONTAKT

Napisz do nas:

Unity Line Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Pl. Rodła 8
70-419 Szczecin, Poland
e-mail: marketing@unityline.pl